Submit Manuscript    >>    Login | Register

Search

Search Result for Guangyu Ji

Title: Effect of Statins in Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Cardiac Surgery

Credits: Liang Yin, Zhinong Wang, Yifeng Wang, Guangyu Ji, Zhiyun Xu

Biosense Webster
event date
Introduction to AFib
Ablation Specialist

View Ablation Specialists